Toelatingsprocedures en toelatingseisen

Toelatingseisen Gymnasium

Als zelfstandig gymnasium is het Praedinius een school bestemd voor leerlingen met een vwo-advies. Het advies van de basisschool is het uitgangspunt en leidend voor de toelating.

Bij dit advies is de plaatsingswijzer een hulpmiddel. Wanneer de leerling een basisprofiel vwo heeft, is de leerling in principe toelaatbaar.

Mocht de uitkomst van de plaatsingswijzer geen basisprofiel vwo opleveren, dan wordt contact opgenomen met de basisschool om nadere informatie in te winnen. Vervolgens wordt per individuele leerling beoordeeld of toelating mogelijk is.

Contacten over de toelating lopen via de onderbouwondersteuner mevrouw C. Coppes (c.coppes.praedinius@o2g2.nl

 

Toelatingsprocedure Openbaar Onderwijs Groningen 2022-2023

De toelatingsprocedure is vastgesteld door het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen en is afgestemd met alle scholen voor Voortgezet Onderwijs van Openbaar Onderwijs Groningen. De procedure is een afgeleide van het toelatingsbeleid 2022-2023 dat met de besturen van VO-scholen in de regio is vastgesteld. Deze afspraken staan in: ‘Toelatingsbeleid aanmelding VO 2022-2023 provincie’. Onderaan deze pagina vindt u -behalve dit beleid- ook een samenvatting van dit beleid in de ouderversie voor aanmelding schooljaar 2022-2023, in de vorm van een ‘stappenplan naar het voortgezet onderwijs’.

Aanmelding 

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor onze school, dan kunt u dat via de pagina Aanmelden doen.

Uw kind is aangemeld, zodra een volledig ingevulde aanmelding is ontvangen door de centrale leerlingenadministratie van Openbaar Onderwijs Groningen. Op de aanmelding dient duidelijk te worden aangegeven of het de schoolkeuze betreft van eerste dan wel tweede voorkeur. Een papieren aanmeldformulier is eventueel op te vragen bij de centrale leerlingenadministratie van Openbaar Onderwijs Groningen.

De aanmelding dient uiterlijk binnen te zijn op 15 maart 2022. Aanmeldingen die binnenkomen na 15 maart 2022 worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Dat betekent dat deze leerlingen pas geplaatst zullen worden, indien leerlingen die op een eventuele wachtlijst staan geplaatst zijn.

Spelregels  

 • Het advies van de basisschool (met behulp van de plaatsingswijzer) is leidend voor plaatsing. De basisschool geeft een passend advies, dit kan een enkel advies zijn (bijv. havo) of een samengesteld advies (bijv. havo-vwo). De school voor voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor de toelating en plaatsing van de leerling. Wanneer er een samengesteld advies wordt gegeven, dan heeft de VO school de (wettelijke) ruimte om te bepalen op welk niveau de leerling wordt geplaatst. 

 • Alle leerlingen maken een centrale eindtoets in het basisonderwijs. De eindtoets heeft de status van een controletoets. Indien de centrale eindscore een hoger advies geeft dan de basisschool heeft uitgebracht, dan moet de basisschool (samen met leerling, ouder en VO-school waar de leerling is aangemeld) heroverwegen. Deze heroverweging kan leiden tot een hoger advies, maar het hoeft niet.

 • De VO-school doet geen toelatingsexamen, psychologisch onderzoek en stelt geen andersoortige eisen voor toelating (met uitzondering voor aanmeldingen bij de Simon van Hasselt en leerlingen met een PRO-advies. Bij de TTS gelden wel bijzondere toelatingseisen i.v.m. topsport).  

 • De VO-school stelt geen specifieke eindtoetsscore als toelatingseis.  
 • Een VO-school kan besluiten tot het niet plaatsen van een leerling wanneer de onderwijsondersteuning die de leerling nodig heeft niet geboden kan worden. De VO-school heeft dan wel zorgplicht en zoekt middels een Meer Partijen Overleg (MPO) een andere passende plek. 

 • Een VO-school kan besluiten tot het niet plaatsen van een leerling wanneer de opvangcapaciteit (fysieke ruimte) onvoldoende is, hier gaat altijd loting aan vooraf. Indien er wordt geloot, dan worden de ouders hiervan na 15 maart z.s.m. op de hoogte gebracht. 

 • Het kan voorkomen dat een ingelote leerling, die een heroverwogen aangepast advies naar boven heeft gekregen, níet door de VO-school kan worden geplaatst in de dan door de ouders gewenste afdeling (bv. vwo i.p.v. havo) omdat deze reeds vol is. Ouders mogen ook kiezen om hun zoon of dochter in de klas te laten plaatsen, waarvoor hij/zij oorspronkelijk was aangemeld. 

 • VO scholen doen een vooronderzoek in verband met de toelaatbaarheid van de aangemelde leerling. Indien voor loting duidelijk is dat een leerling niet toelaatbaar is tot de onderwijssoort, dan doet de leerling niet mee in de loting. De VO-school neemt hierover contact op met de ouders voor sluiting aanmelddatum. Ouders kunnen hun kind dan nog aanmelden bij een andere school of onderwijssoort. 

 • De toelatingscommissie neemt rond 1 mei een voorlopig toelatingsbesluit. Indien de VO-school meer tijd nodig heeft om een beslissing te nemen, kan de school de termijn van de wettelijke 6 weken na aanmelding éénmalig met 4 weken verlengen. De definitieve plaatsing in een groep/stroom vindt plaats na het afronden van de heroverwegingen i.v.m. de eindtoets. Dit zal uiterlijk 1 juni 2022 zijn. Indien het definitief plaatsen eerder mogelijk is, dan zal dat eerder worden gedaan en wordt u hiervan op de hoogte gebracht.  

 • Op het Praedinius Gymnasium loten wij niet. 

 

Toelatingscommissie 

Op het Praedinius Gymnasium is de samenstelling van de intakecommissie als volgt:

 • Caroline Coppes (onderbouwondersteuner),
 • Denise Melis (orthopedagoge),
 • Lynette Vos (conrector onderbouw).

De contactpersoon van de toelatingscommissie is Caroline Coppes. Zij is te bereiken via c.coppes.praedinius@o2g2.nl of 050-3210530.

 

Downloads

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies