Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een MedezeggenschapsRaad (MR) verbonden. Deze raad is het formele overlegorgaan tussen enerzijds de school (leerlingen, ouders en personeel) en anderzijds de directie (directeur en schoolbestuur).

In de medezeggenschapsraad (MR) praten personeel, leerlingen en ouders met de schoolleiding over het beleid van het Praedinius Gynasium. Voor een aantal onderwerpen moet aan de MR advies of instemming gevraagd worden voor de schoolleiding een besluit mag nemen.

Voor alle scholen binnen O2G2 samen is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).De GMR praat met het bestuur van O2G2 over beleid dat voor alle of de meerderheid van de scholen geldt.

 

Taken van de MR

De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De medezeggenschapsraad:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school;
  • waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

 

Rechten

De MR heeft drie algemene rechten (het recht op overleg, het informatierecht en het initiatiefrecht) en twee zogenoemde bijzondere rechten (het advies- en instemmingsrecht).

 

Samenstelling

Op het Praedinius Gymnasium bestaat de MR uit twaalf leden: zes personeelsleden (PMR), drie ouders (OMR) en drie leerlingen (LMR). De leden worden verkozen door hun eigen achterban.

 

Personeelsgeleding
Debora Hellinga
Inge van Dijken (secretaris)
Thomas Göbels
Martijn Bakker
Michel Romeijn
Nivard Boersma

Contact: pmr.praedinius@o2g2.nl

Oudergeleding
Alma Erenstein (voorzitter)
Tanja van Galen (tevens GMR-lid)
Christoph Jedan

Contact: omr.praedinius@o2g2.nl

Leerlinggeleding
Casper Bruining
Eva Paapst
Tina Ahmed (tevens GMR-lid)

Contact: lmr.praedinius@o2g2.nl

De MR komt ten minste acht keer per jaar bij elkaar. De vergaderingen vinden plaats op maandagmiddag van 16.00 uur tot 18.00 uur en zijn in principe openbaar, tenzij een onderwerp vertrouwelijk is.

Contact: mr.praedinius@o2g2.nl

 

Documenten

 

Vergaderingen 2023-24

De notulen van de vergadering zijn op te vragen via mr.praedinius@o2g2.nl.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies