Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een MedezeggenschapsRaad (MR) verbonden. Deze raad is het formele overlegorgaan tussen enerzijds de school (leerlingen, ouders en personeel) en anderzijds de directie (directeur en schoolbestuur).

Samenstelling medezeggenschapraad

Op het Praedinius Gymnasium bestaat de MR uit 12 leden, 6 vertegenwoordigers van het personeel (de PMR),  3 vertegenwoordigers van de leerlingen en 3 vertegenwoordigers van de ouders. In de MR kunnen schoolmedewerkers (docenten en OOP) samen met de ouders en leerlingen meepraten en -beslissen over de meer beleidsmatige zaken die binnen de school en tussen het schoolbestuur en de school aan de orde zijn. De algemene taken van de MR zijn het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook en het bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen.

Samenstelling MR 2022-2023

Oudergeleding
Kasia Kleina (voorzitter), Tanja van Galen en Alma Erenstein
Leerlinggeleding
Else de Boer, Arthur Koolhoven da Cruz en Tina Ahmed (GMR)
Personeelsgeleding
Minke Muilwijk (secretaris + GMR), Roland Nikolic, , Marion Kanbier, Regine Ripke, Deborah Hellinga en Inge van Dijken.
pmr.praedinius@o2g2.nl

Instemmingsrecht en adviesrecht

Bij beleidsmatige besluiten van de schoolleiding heeft de MR soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. Instemmingsrecht betekent dat een besluit alleen doorgevoerd mag worden als de MR haar instemming heeft gegeven. Adviesrecht betekent dat de schoolleiding het advies naast zich neer mag leggen. In de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) is precies te lezen over welke zaken de MR instemmings- danwel adviesrecht heeft. 

De MR komt per schooljaar ongeveer 10 keer bijeen. Deze vergaderingen vinden plaats op maandagmiddag van 16.00 uur tot 18.00 uur, meestal in T10. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Iedereen die geïnteresseerd is, is dus van harte welkom om als toehoorder deze vergaderingen bij te wonen. Ook is het mogelijk om de notulen van afgelopen vergaderingen op te vragen bij de secretaris via mr.praedinius@o2g2.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR-VO bestaat sinds 2008 en telt 24 leden die de VO scholen van O2G2 vertegenwoordigen (Praedinius Gymnasium, H.N. Werkmancollege, Heyerdahlcollege, Zernike College, Reitdiepcollege). Ouders en leerlingen vormen samen de helft van de GMR-VO. 

De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die de belangen van meedere scholen betreffen. Deze liggen op vlak van personeelsbeleid (bijv. functiemix), financiën (bijv. begroting), onderwijskwaliteit, veiligheid op school en daarnaast ook zaken als de vakantieregeling. 
De GMR-VO kent een dagelijks bestuur en 2 commissies. Het dagelijks bestuur (voorzitter GMR-VO (ouder) en secretaris GMR-VO (personeel)) voert agenda-overleg met het college van bestuur en zorgt voor de praktische voorbereiding van de GMR-vergaderingen. Daarnaast is er de commissie Huisvesting & Financiën en de commsie Personeel & Arbo. Deze commissies worden door de GMR gevraagd adviezen en besluiten voor te bereiden op hun themagebied.    

De GMR komt 8 maal per schooljaar plenair bijeen voor een reguliere vergadering. Indien nodig worden extra vergaderingen ingepland. Daarnaast zijn er vergaderingen van de commissies voor onderling overleg en overleg met medewerkers van O2G2. In iedere vergadering staat een 'rondje uit MR-en' op de agenda, waarin de leerlingen verslag doen van de onderwerpen die binnen de school-MR aan bod gekomen zijn. De personeelsgeleding van de GMR heeft tenminste eenmaal per jaar een scholingsdag waarop uitgebreid stil gestaan wordt bij actuele thema's. Voor de leerlingen is er in april een kennismakings- en scholingskamp.

 

Meer informatie: mr.praedinius@o2g2.nl

Documenten

Vergaderdata 2022-2023

  • 12 september
  • 26 september
  • 31 oktober
  • 12 december
  • 23 januari
  • 20 februari
  • 27 maart
  • 15 mei
  • 19 juni
  • 17 juli

De notulen van afgelopen vergaderingen zijn op te vragen via mr.praedinius@o2g2.nl.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies