Missie, visie en kernwaarden

We wijzen leerlingen de weg naar kritisch en onafhankelijk denken en begeleiden hen op hun weg naar verantwoordelijkheid. Elke leerling die het reguliere VWO programma aankan is welkom maar we willen er juist ook zijn voor de leerling die meer kan. 

Dat kan op verschillende manieren vorm worden gegeven, zoals verdieping, extra uitdaging, ruimte geven en hulp geven aan deze leerling bij motivatieproblemen. 

  • We richten ons op de ontwikkeling van kritische, onafhankelijk denkende en creatieve burgers met een wetenschappelijke oriëntatie.
  • We zetten in op ontwikkeling van de docent.
  • We stimuleren en steunen de leerlingen en we leren ze om in het diepe springen zodat ze verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen.
  • We bieden basisondersteuning voor elke leerling maar leveren maatwerk voor de leerling die meer kan.  

Het willen leren is een verantwoordelijkheid voor zowel leraar als leerling: de leraar moet in staat zijn de leerlingen op deze weg mee te nemen en de leerling moet de intentie hebben dat hij/zij wil leren. 

Klas 1 en 2: Leren leren 

In de onderbouw is er aandacht voor ‘leren leren’; er is een programma voor de mentorlessen in de onderbouw en er vindt transfer plaats van de studievaardigheden naar de vaklessen. Het mentoraat moet goed op de kaart staan en dat betekent dat er een duidelijke taakomschrijving van het mentoraat is en scholing voor de mentoren.

Klas 3 en 4: Leren keuzes maken 

In de middenbouw staat het leren keuzes maken centraal. Het keuzeproces is in stappen opgebouwd waarbij de leerling wordt geleerd om verantwoordelijkheid te nemen in het keuzeproces. De leerling moet op grond van goede informatie vanuit decanaat, mentoraat, coördinaat en vaklessen komen tot een bewuste keuze van vakken en profielen. 

Klas 5 en 6: In breedte ontplooien 

In klas 5 en 6 hebben de leerlingen de gelegenheid zich in de breedte te ontplooien. Naast het reguliere programma, dat voorbereidt op het eindexamen, bieden de lessen verdieping, vakoverstijgende verbanden en oriëntatie op wetenschappelijke debatten. Daarnaast wordt gestimuleerd dat leerlingen in de bovenbouw een extra vak volgen, deelnemen aan olympiades en andere wedstrijden en uiteenlopende culturele voorstellingen bezoeken. In klas 4 kunnen leerlingen die daartoe worden toegelaten starten met het Honours Program; binnen dat kader werken excellente leerlingen aan een individueel project waarin ze een examen afleggen dat onder auspiciën van het SHZG wordt afgenomen door de deelnemende zelfstandige gymnasia. 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies